Taranis Arga trail – 60 km – 2600 D+ (28 août 2021)

,