Taranis Arga trail – 84 km – 3700 D+ (29 août 2020)

,